Projects

MTCs roll som kunskapsmäklare återspeglas bl a i sättet att etablera och driva projekt.Dessa involverar både akademin och näringslivet , och i projektens genomförande sker löpande ett utbyte mellan forskare och företag. I dialogen mellan dem utvecklas ömsesidigt ett lärande och projektens resultat är såväl lösningar på företagens utmaningar och frågeställningar som forskningsrapporter och avhandlingar.

Genom åren har MTC medverkat i tillkomsten av mer än ett fyrtiotal akademiska avhandlingar, och projekten involverar flera universitet och företag. Här beskrivs några av de större projekt, som avslutats under de senaste åren.

CustoVal – World Class Customer Value

A project to improve customer values by joint learning in the Swedish Steel industry.

In order to be successful in the highly competitive steel industry, Swedish companies must continue to develop an even greater value for their customers. Even if Swedish steel industry has a good reputation when it comes to customer satisfaction, there is still a need to find new ways to deliver World Class Customer Value. The project is focused on how to better understand customer values and how to increase them by learning from others in the industry, from the academia and of course from the customers themselves.

Based on the aim, the project will study the process of alignment between customer-needs and offerings. Our goal is to find ways to include customer value in both the developing customized offerings and value propositions, as well as in deploying the offerings. The preconditions that exist in the industry (for example a focus on slim processes) make it harder to open up processes for customer involvement; a challenge that must be met in other ways.

The project is financed by VINNOVA via Jernkontoret, and consists of several Swedish companies in the steel industry, all of which are participating with learning’s and knowledge. Researchers from Linköping’s University are the main academic partners in the project, with extensive knowledge in the field of customer value. The Foundation of Marketing Technology (MTC) are the process leaders in the project, ensuring a neutral platform for discussions and results.

If you want to learn more, please Contact Staffan Movin (Staffan.movin@mtcstiftelsen.se )

KiTmetoden

Det finns ett behov att komplettera så kallade traditionella marknadsundersökningsmetoder med metoder som bygger på användarinvolvering

Forskningen visar att användarinvolvering är en effektiv väg vid utveckling av tjänster. Därför har MTC Stiftelsen tagit fram en metod att involvera användaren – som dessutom fångar användarens intryck och känslor i själva användandets stund!

Läs gärna mer om denna spännande metod på: www.kitmetoden.se

Vill du veta mer om metoden, kontakta MTCs föreståndare:

Staffan Movin
Epost: staffan.movin@mtcstiftelsen.se
Telefon: 08 -586 175 90

Flexkraft (avslutade projekt)

Flexibla affärsmodeller för hållbar konkurrenskraft – svenska industriföretags förflyttning mot tjänsteorientering

Utveckling av kunskapsintensiva tjänster – genom kundupplevd användarnytta:

MTC och Idea plant drev, tillsammans med CTF och Mälardalens Högskola, ett projekt inom kunskapsintensiva tjänster. Idea plants medlemsföretag är kluster av mindre tjänsteföretag (vilket gäller för den övervägande delen av denna typ av svenska företag) och där finns ett behov att kunna samverka i olika kundprojekt där olika kompetenser kan komplettera varandra på ett spännande, dynamiskt och nytänkande sätt.

Projektet skulle resultera i:

– En ”verktygslåda” för användardriven tjänsteutveckling att användas av Idea plants medlemsföretag samt, i förlängningen, dokumenteras och generellt göras tillgänglig för användning av svenska mindre konsult/tjänsteföretag.

– ”Verktygslådan” ska under projektets gång testas och verifieras i verkliga kundsituationer med hänsyn tagen till användbarhet och resultat.
en ”processmodell för samverkansformer” för mindre konsult/tjänsteföretag, att i samverkan och utifrån kundens såväl som slutkundens behov, forma attraktiva och samlade helhetserbjudanden utifrån ett kreativt nytänk med ökad konkurrenskraft gentemot större, ofta utländska konsult/tjänsteföretags erbjudanden.

– Nya eller utvecklade tjänsteinnovationer baserade på upplevd användarnytta inom upplevelseindustrin.
– Nya tjänster framtagna med hjälp av ”verktygslådan” för användardriven tjänsteutveckling.
– Det finns vidare ett behov att komplettera så kallade traditionella marknadsundersökningsmetoder med metoder som bygger på användarinvolvering för att därigenom i verkligheten undersöka huruvida användarinvolvering är en effektiv och framkomlig väg vid utveckling av tjänster inom bland annat upplevelseindustrin.

Den 12 november 2010 genomfördes ett seminarium för att presentera KIT™ metoden och erfarnehter från projektet.

Under projektets gång har informationsblad sänts ut:
KIT 2008 
KIT 2009 augusti 
KIT 2009 december 

En kortfattad beskrivning av projektets mål och hittils uppnådda resultat finns att läsa.

Vid forskarkonferensen Frontiers in Service 2009 blev projektet utvalt att presenteras med ett forskningsreferat i hård konkurrens. Läs sammanfattningen (Vid Frontiers in Service 2011 kommer vi även lägga fram en rapport av projektets resultat. Mer information om dett kommer vid senare tillfälle.)

Deltagande Parken Zoo i Eskilstuna har blivit omnämt av IAAPA; International Association of Amusement Parks and Attractions. Anledningen är det nya innovativa sätt som parken, inom ramen för KIT projektet, har samlat in interaktiv och omedelbar feedback från sina besökare. Man har sedan implementerat denna feedback, som resulterat i en mängd olika åtgärder. Bland annat har man tagit fram ett häfte som ska hjälpa besökarna att “ZOOA”, så att besöket blir mer aktivt, lärande och involverar hela familjen.

Är du intresserad och vill veta mer; kontakta MTCs föreståndare:
Staffan Movin
Epost: staffan.movin@mtcstiftelsen.se
Telefon: 08-586 175 90

In order to be successful in the highly competitive steel industry, Swedish companies must continue to develop an even greater value for their customers. Even if Swedish steel industry has a good reputation when it comes to customer satisfaction, there is still a need to find new ways to deliver World Class Customer Value. The project is focused on how to better understand customer values and how to increase them by learning from others in the industry, from the academia and of course from the customers themselves.

Based on the aim, the project will study the process of alignment between customer-needs and offerings. Our goal is to find ways to include customer value in both the developing customized offerings and value propositions, as well as in deploying the offerings. The preconditions that exist in the industry (for example a focus on slim processes) make it harder to open up processes for customer involvement; a challenge that must be met in other ways.

The project is financed by VINNOVA via Jernkontoret, and consists of several Swedish companies in the steel industry, all of which are participating with learning’s and knowledge. Researchers from Linköping’s University are the main academic partners in the project, with extensive knowledge in the field of customer value. The Foundation of Marketing Technology (MTC) are the process leaders in the project, ensuring a neutral platform for discussions and results.

If you want to learn more, please Contact Staffan Movin (Staffan.movin@mtcstiftelsen.se )

Developing Industrial Offerings (DInO)

DInO-projektet bygger delvis vidare på de resultat som framkommit i det avslutande projektet Industrializing After Sales Services

Utgångspunkten är kundens behov och hur dessa kan integreras i produktframtagningen och förfinas i erbjudande till kund. Med erbjudande till kund menas helhetserbjudanden (produkter och tjänster i en symbios) som skapar värde och utvecklar kundens affärer.

Projektet utgick från tre perspektiv:

  • det affärsutvecklande perspektivet
  • det organisatoriska (interna) perspektivet samt
  • nätverksperspektivet (externa).

Projektet startade i september 2006 och avslutades med ett seminarium i Göteborg den 25 mars 2009.  Läs referat från seminariet »

Är du intresserad och vill veta mer; kontakta MTCs föreståndare:
Staffan Movin
Epost: staffan.movin@mtcstiftelsen.se
Telefon: 08-586 175 90

Katalysator

Katalysator är en ny insatsform under utveckling i VINNOVA. Syftet med Katalysator är konkret att (som ett alternativ till utlysningar)

– identifiera fruktbara, nya projekt, och att
– skapa nätverk och förespråkande allianser,

och mer generellt att:

– skapa och sprida generisk kunskap,
– öka rörligheten inom och mellan innovationssystem,
– samordna forsknings- och innovationsinsatser för IT-användning, och
– integrera forskning mellan discipliner och innovationssystem.

MTC har medverkat i utvecklingsarbetet för att ta fram en modell för katalysatorprocessen och en manual för hur en Katalysator bör genomföras. Under 2005 genomfördes en första Katalysator-pilot, som också ledde fram till ett forsknings- och innovationsprojekt kallat “Den värdeskapande vårdprocessen” där bl a Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutet samverkar. Se projektbeskrivning »

Under 2006 genomfördes en andra pilot av Katalysator, se mer om detta här »

Industrializing After Sales Services (IASS)

Industrialisering av tjänster – service och “know how” som affärspotential

Eftermarknaden står idag för ca 70-80% av industriföretags omsättning och utgör en betydande del av företagens vinster. Eftermarknaden blir därför allt viktigare för företagens utveckling och tillväxt.

Eva Nilsson, MTC och Per-Olof Brehmer, Linköpings universitet.

Kunskapsplattform för livsmedelsbranschen, KLIV

KLIV var ett forsknings och utvecklingsprojekt som avslutades 2000. 

Huvuddelen av projektet låg inom området “Kunskap om konsumenterna”, men man tittade även på “innovation, förnyelse och nya förutsättningar” samt “struktur och konkurrens”.

Service och tjänster

Inom ramen för ett tidigare kunskapsprogram – Service och tjänster – genomfördes under åren 1999 till 2003 tre större projekt, Service Innovation

Att navigera mot morgondagens affärskoncept E-Business Value Creation Morgondagens tjänster.

Utveckling av konsumtion av device-förmedlade digitala tjänster.

Business Climate’ Indicators

Tidigare styrelseledamoten i MTC och f d vice VD Arne Bennborn utvecklade under sin tid på ASEA/ABB en mycket spännande metodik för att tolka förändringar i världsekonomin och – konjunkturen och hur dessa skulle komma att påverkade de egna affärerna på så konkret nivå som orderingång och försäljning inom olika affärsområden i koncernen.