Verksamheten

Kunskap med utgångspunkt i företagens verklighet och utmaningar med koppling till forskningen

Challengegrupper

Möt framstående kolleger, lär av varandra i en strukturerad dialog med utvecklande och förklarande input från de senaste forskningsresultaten. Lösningsorienterade Challengegrupper hjälper dig och ditt företag att, under fullständig konfidentialitet, bredda och fördjupa kunskaper och insikter om centrala affärskritiska utvecklingslinjer på marknadsområde

Rundabordssamtal

Rundabordssamtal genomförs i syfte att tidigt artikulera strategiska trender och resa intressanta frågeställningar inför nya forsknings- och utvecklingsprojekt. Genomförs också inom specifika branscher eller på uppdrag för initierade diskussioner kring specifika företagsfrågor.

FoU-projekt

MTCs roll som kunskapsmäklare återspeglas bl a i sättet att etablera och driva projekt. Dessa involverar både akademi och näringsliv, och i projektens genomförande sker löpande ett utbyte mellan forskare och företag. I dialogen dem emellan utvecklas ömsesidigt ett lärande och projektens resultat är såväl lösningar på företagens utmaningar och frågeställningar som forskningsrapporter och avhandlingar.

Publikationer

MTC presentar på sin webbplats ett urval akademiska avhandlingar och projektrapporter från forskarvärlden och från egna FoU-aktiviteter, liksom en hel del annat material av intresse både för akademi och näringsliv.

MTC webbtjänst

På MTCs webb läggs information och inbjudningar upp kring de aktiviteter vi genomför och är engagerade i. För deltagarna i våra projekt och grupper finns även tillgång till projektsidor där vi samlar information och uppgifter.

MTCs syn på kunskapsutveckling – praktisk tillämpbarhet på god teoretisk grund

Villkoren på marknadernas förändras snabbt och påverkar företagens och samhällets utveckling. En accelererande globalisering i distributionsledet sätter ökad press på pris och kvalitet. Det blir allt viktigare att komma nära kunder och deras behov. Samtidigt sker en omställning från en produktionslogik till en service- och värdelogik. Bra produkter räcker inte, produkterna blir mer och mer plattformar för tjänster som skapar kundvärdet. Kraven på innovationstakten ökar liksom förmågan att snabbt leverera innovationer till marknaden. Etablerade affärsmodeller behöver ses över och förnyas. Förändringar från mer reglerade till mindre reglerade marknader förändrar förutsättningarna. Konkurrens mellan individuella företag utvecklas till nya former för en global närvaro. Partnerskap, och komplicerade samarbets- och konkurrensförhållanden blir viktigare. Företag har ett ökande behov att uppdatera sina marknadsstrategiska kunskaper och därmed öka förståelsen för vad som händer både lokalt, regionalt och globalt.

Bra forskning slår hål på myter och visar på alternativa sätt för företag att förstå verkligheten. Marknadstekniskt Centrum, MTC, ger tillgång till den kunskapen om marknader. I nära samarbete med ledande forskare inom akademin, initierar och driver MTC Focus-grupper, Future Outlooks, Rundabordssamtal, FoU-projekt m m.

MTC har en 30-årig erfarenhet av hur tillämpad marknadsforskning kan utvecklas och komma företagen till nytta:

– Akademin tillför kompetens och kunnande till näringslivet, när det gäller förståelse av såväl struktur som innehåll, ofta med en kritisk och framåtsyftande blick.

– Praktiker inom näringslivet är en källa till inspiration och kunskap för forskare. Mötet mellan akademi och näringsliv skapar en dynamik, när det gäller att hantera utmaningar och utveckla strategier för affärsutveckling.

– Ett kreativt utbyte mellan företag, organisationer och forskningsmiljöer ökar förståelsen och stimulerar till nytänkande.

MTC stödjer kvalificerade forskare med fokus på näringslivets utvecklingsfrågor:

– Genom en närhet till såväl näringslivets som akademins frågor har MTC en värdefull förankring inom marknads- och tjänsteforskningen.

– MTC har genom sina nätverksbaserade mötesplatser utvecklat en kompetens där möten sker på ett konstruktivt, och för alla intressenter, fruktbärande och resultatorienterat sätt.

– Forskare vid universitet och högskolor betraktar MTC som en viktig partner för att initiera, utforma och genomföra utvecklings- och forskningsprogram.

– MTC medverkar därmed till att nya utmaningar på marknaden kan omvandlas till konkreta, handlingsorienterade modeller för affärsutveckling.