the Digital Change

Just nu pågår arbetet med att producer en bok, samt en publik webbsida kring den stora digitala förändring som pågår. Boken kommer att samla kunskap från en mängd forskare, som belyser olika aspekter på temat. Håll utkik efter lanseringen av webbsidan.

Kunskapsbaserad marknadsföring

Den 1 februari inbjöd MTC tillsammans med Annonsörsföreningen in till ett lunchseminarium om: ”Kunskapsbaserad marknadsföring” med Uppsalaforskarna Leon Caesarius och Jukka Hohenthal. De har släppt en bok i ämnet  i höstas, vi fick på seminariet höra om möjligheter och hinder med att utnyttja dagens digitalisering för att arbeta med större insikt i sin marknadsföring.

 

Projektet ”Analys av Ekosystem med IoT” – halvvägs

Under 2016 har MTC varit delprojektledare för ett par områden i projektet ”Analys av ekosystem inom olika branscher och potential för användning av ´IoT´ för produkter och tjänster” som finansieras av Vinnova genom det strategiska innovationsområdet Internet of Things Sverige. KTH Wireless är huvudprojektledare.

Projektet syftar till att studera ”varför” och ”hur” företag och organisationer satsar på produkter, tjänster och koncept inom Internet of Things. Centrala frågeställningar är: vad driver affären, vilka hinder och vilka värden söker man utifrån det eller de ekosystem man är verksam inom? Som en följd till dessa frågor blir det även aktuellt att analysera; hur man går tillväga, vem samarbetar man med och varför? Det är även intressant att se på hur samverkan sker både mellan aktörer och mellan sektorer.

Inom MTC har vi fokuserat på industriella ekosystem och på området sport och hälsa, där vi förutom KTH samarbetar med bland annat Ericsson, Sandvik och Interactive institute. Exempel på några av de intressanta aspekterna vi processar för närvarande är:

  • Hur företags och organisationers affärsutveckling påverkas av förändringar i olika dimensioner av ett ekosystem. Med olika dimensioner, kan man skilja mellan de politiska, normativa (standards/branschpraxis) och affärsmässiga strukturerna och maktförhållandena?
  • Hur hanterar olika företag; till följd av ökad digitalisering och IoT integration, relationen och konkurrensen mellan styrsystem och produktsystem?
  • I och med att fler lösningar blir del av andras lösningar i samma ekosystem eller i olika ekosystem genom system-of-system är det intressant att se hur företag klarar av att hantera multipla affärsmiljöer och affärslogiker.

Detta projekt planeras att slutföras under första delen av 2017.
För mer information, kontakta Staffan Movin.
Staffan.movin@mtcstiftelsen.se
Tel 070 210 74 95

Skapa kundvärde i Världsklass

Den 17 mars 2016 medverkade MTC med inspirationsföreläsningar kring temat att skapa kundvärde i världsklass. Kring temat spelades det även in korta inslag på video. Några av dem var:

Professor Björn Axelsson, HHS, som pratar om inköp och kundvärde .

Professor Johnny Lind, som tar upp aspekter på Ekonomistyrning och kundrelationer.

Vill du se inläggen, kontakta oss på MTC.

 

Ekosystem för Internet of Things

MTC samverkar med KTH Wireless (Inst för Kommunikationssystem) i ett projekt tillsammans med ett antal företag. Projektet syftar till en analys av ekosystem inom olika branscher, och utreda potentialen för användning av “IoT” för produkter och tjänster.

MTC Challengegrupper

Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC

MTC överlåter Challengegrupperna till KTH Executive School

Stiftelsen MTC överlät per 1 januari 2016 sina Challengegrupper till KTH Executive School. Det genom att KTH Executive School förvärvat MTC i Stockholm AB. Bolaget innehöll vid förvärvet endast Challengegrupperna, inklusive de medarbetare, som för närvarande arbetar med dessa för MTC.

Föreståndaren för Stiftelsen MTC, Staffan Movin, kvarstår i stiftelsen, och kommer under kommande år  även att använda en del av sin tid för att arbeta med Challengegrupperna  när dessa drivs i regi av KTH Executive School . Övrig verksamhet i Stiftelsen MTC påverkas inte av överlåtelsen.

– MTCstiftelsens styrelse är mycket nöjd med att KTH Executive School har intresse av att överta Challengegrupperna, dels genom att överta pågående grupper och dels genom att utveckla Challengegrupperna vidare, säger MTC-styrelsens ordförande Roland Fahlin. Vi har överenskommit att KTH Executive School får använda MTC:s varumärke även fortsättningsvis på den verksamheten så länge den bedrivs i linje med stiftelsens ändamål.

– Challengegrupperna kommer att kunna utvecklas positivt i regi av KTH Executive School , säger stiftelsens föreståndare Staffan Movin. Stiftelsen MTC har begränsade möjligheter att fånga upp hela potentialen i Challengegrupperna och där kan KTH Executive School erbjuda en bra möjlighet till utveckling, samtidigt som jag tror att grupperna kan innebära en bra möjlighet även för KTH Executive Schools egen utveckling.
————————————————————————————————
Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC, bildades på 70-talet och har som huvudsaklig uppgift att stödja och medverka i interaktion mellan näringsliv och akademi inom marknadsföringsområdet. Det sker genom att initiera och medverka i forskning och aktiviteter för att sprida forskningsresultat.

 KTH Executive School är Kungl Tekniska Högskolans vidareutbildning av chefer.

Challengegrupperna är en metod att sammanföra nyckelpersoner i ett antal företag för att i en form av projektarbete analysera och utveckla specifika frågor för företagens/branschens utveckling. Det sker genom medverkan av akademiker som ligger långt framme i relaterade forskningsområden. För närvarande är 12 grupper aktiva eller i uppstart.

 

Lunchseminarium: Vad är Upplevelseekonomin 4.0?

Välkommen på lunchseminarium om Upplevelseekonomi
den 19 november, kl 12:00-13:00 (enklare mingellunch från kl 11:30)

Det har gått drygt ett och ett halvt decennium sedan begreppet upplevelseekonomi (eng. Experience Economy) myntades. Innan dess talade i stort sett ingen om upplevelsemarknadsföring och ännu färre om ”Experience Management” eller ”User Experience”. Idén om att fokusera på konsumentens upplevelser fanns visserligen – mest hos marknadsförare och en del akademiker – men bara ett fåtal företag hade på allvar förstått nyttan av att arbeta med upplevelser ur ett systematiskt och strategiskt perspektiv. Idag är det många företag som arbetar aktivt med upplevelser och både möjligheter och utmaningar inom området är större än någonsin.

Under detta seminarium kommer ni att få höra Niklas Gustafsson, KTH Professional Education, svara på frågor som:

  • Hur arbetar framgångsrika företag med att skapa upplevelser idag?
  • Vari ligger svårigheterna och möjligheterna?
  • Hur kommer det att se ut i framtiden – i upplevelseekonomin 4.0?
  • Och hur påverkar detta dig och ditt företag?

Anmäla dig här >

EdTech Sweden

EdTech Sweden är en exklusiv konferens för beslutsfattare inom högre utbildning, corporate education, myndigheter, näringsliv och politik där finns anledning att utnyttja Educational Technology för att kostnadseffektivt öka resultat och skapa en modern struktur som möter framtidens kompetenskrav. Det handlar ytterst om konkurrenskraft på individ, organisation och nationell nivå.

Den 12-13 november presenteras konferensen Bridging the Gap. Vi bygger ett starkt nätverk för att utbyta erfarenheter, inspireras och kontinuerligt uppdateras kring frågor om utveckling och omvärldsbevakning. Konferensen har ett uttalat mål om “att göra” och inte bara prata, därför lägger vi upp dagarna med en hög grad av interaktivitet. Det är dags att gå från ord till handling och tillsammans skapa en arena för förståelsen av EdTech, användandet av EdTech och vikten av att utbildningsanordnare/chefer och beslutsfattare förstår vikten av att ”ställa om”. Man behöver samordna kompetens kring lösningar som fungerar och strategier för hur dessa implementeras och får kraft i lärprocesserna på alla nivåer.

Läs mer om EdTech Sweden >

Skapa kundvärde i världsklass

För att vara framgångsrik i den starkt konkurrensutsatta stålindustrin, måste svenska företag fortsätta att utveckla ett ännu större värde för sina kunder. Det behövs ett starkt fokus, och nya sätt att leverera kundvärde i världsklass.

Välkommen till en inspirationsföreläsning

Den 12 november kl 9:00-12:00, med efterföljande mingellunch
Lokal: Elmia Meetings, Elmiavägen 11, Jönköping

Under detta seminarium om erbjudanden kommer talare presentera insikter om hur man ska förstå kundernas värderingar, hur kundvärde kan integreras som en del av utvecklingen av anpassade erbjudanden samt hur man kan öka kundvärdesförsäljningen, bland annat.

Här kan du se en kort introduktion till Value-Based Selling från en av våra talare >

Läs mer >
eller anmäl dig senast den 6 november till: info@mtcstiftelsen.se

Lunchseminarium: Sociala Innovationer

Välkommen på lunchseminarium om Sociala Innovationer
den 2 oktober, kl 12:00-13:00 (enklare mingellunch från kl 11:30)

På lunchen får vi veta mer om sociala innovationer och varför det är en viktig och stark trend i Sverige och EU just nu. I en värld där det blir svårare och svårare att nå igenom till konsumenterna så märks en rad företag och organisationer som lyckas. Här får ni höra Thomas Arctaedius (CSES, Stockholms Universitet) berätta om varför sociala innovationer och socialt entreprenörsskap är viktigt.

Läs mer och anmäl dig >