slide_0slide_1

Hem

Forskarlunch: Om varumärkesrisker och möjligheter!

Välkommen att lyssna till varumärkesexperten och handelsprofessorn Rickard Wahlund, chef över institutionen Marketing and Strategy på Handelshögskolan i Stockholm, samt the Center for Media and Economic Psychology. Richard kommer att prata om risker och möjligheter i ett hållbart företaga.

På höstterminens första forskarlunch tittar vi på risker och möjligheter i ett hållbart företagande ur ett varumärkesperspektiv. Att få sin företagsimage skadad leder många gånger till negativa konsekvenser, inte minst ekonomiska. Och medierna spelar här en avgörande roll. Att göra sådant som uppfattas positivt ur intressenters perspektiv kan samtidigt innebära affärsmöjligheter! Det handlar delvis om så kallad Corporate Social Responsibility – CSR – men fokuserar inte på företagens ansvar, utan på de faktiska affärsrisker och -möjligheter som olika företagsageranden medför.

  • Vilka är ett företags imagerisker eller -möjligheter?
  • Kan riskerna och möjligheterna mätas?
  • Hur hanterar man riskerna?

Läs mer och anmäl dig >

———————————————————————————————————-

Fokus på industriell tjänsteutveckling för strategisk förnyelse och lönsam tillväxt

Det nya affärslandskapet förändrar perspektivet på var och hur tillväxt skapas. Utifrån nära dialoger och serier av utvecklingsprojekt med industriföretagen ser vi att det finns en stark enighet om att lönsamheten flyttar till service och tjänsteintäkter, men också att det finns utmaningar. Ofta blir perspektiven för snäva, vilket då begränsar möjligheterna. Endast en fjärdedel av industriföretagen anser att de lyckas mobilisera i affär och organisation på ett sätt som gör att man stärker konkurrensmöjligheterna för tillväxt i ett nytt affärslandskap.

MTC bjuder in till Challengegrupp
– Industriell tjänsteutveckling för strategisk förnyelse och tillväxt

MTC:s Challengegrupp är en lösningsorienterad metod för att kreativt analysera och processa i komplexa utmaningar. 5 – 10 företag (konkurrensneutrala) möts i detta projekt vid tre tillfällen. Lösningsorienterade diskussioner och erfarenhetsutbyte skapar företagsanpassade idéer och resultat som hela gruppen kan dra nytta av. Inspel från forskning ger reflektioner och ytterligare dimensioner på möjliga lösningar på de utmaningar som företagen presenterar.

Syftet med projektet är att vidga perspektivet på tillväxt genom att lyfta behoven av samsyn och mobilisering inom tre huvudområden:
- innovation och kundorientering,
- erbjudandeutveckling, affärslogik och affärsmodeller,
- ledarskap, organisationskultur samt governance.

Hur kan företaget hantera de utmaningar som varje område i sig innebär och som samtidigt spänner över olika kompetenser och ledarskap? Vad krävs i perspektivskifte? Hur säkerställer företaget att man har rätt verktyg och processer för att anpassa sig till och utnyttja marknadsförändringarna. Hur kan man bättre förstå, tolka och agera på dessa?

MTC Challengegrupp Industriell tjänsteutveckling för lönsam tillväxt

 

  • Nyheter

Copyright © Forskningsstiftelsen MTC
Alla rättigheter reserverade