Strategic Asessment

Övergången till en utökad tjänsteaffär kräver insikt och samsyn hos alla inblandade.

Ökad globalisering med standardisering i produkter och tjänster som följd ställer högre krav på en utvidgad tjänsteaffär. Samtidigt upplever företagen att tjänsteaffären inte utvecklas i en takt som är tillräcklig för att behålla eller öka konkurrenskraften. Övergången från produktlogik till tjänstelogik innebär att strategin förändras för att kunna hantera de nya tjänsterna, men företaget hamnar ofta i en situation där strategi och organisation inte passar ihop.

Endast 25 % av industri och tjänsteföretagen upplever att de lyckas förnya sin affär och organisation på ett sätt som stöttar en konkurrenskraftig tjänsteaffär.

Varför då?
I grunden handlar det om att man inte lyckas med sin transformering. Det är en sak för den tjänsteutvecklingsansvarige att förstå principerna bakom vad som krävs för att och utveckla tjänstekoncept, men det en annan sak att förstå vad som krävs för att få organisationen att tillämpa de nya principerna.

Men transformeringen sätter inte fart förrän alla i organisationen delar samma insikt och samsyn om varför och vad som krävs. När befattningshavare inom alla delar i företaget internaliserar de nya principerna kan myter och missuppfattningar ersättas med innovativa idéer och möjligheter.

Är du intresserad av att ta del av rapporten om rapporten om hur industri och tjänsteföretagen ser på sin tjänsteutveckling kontakta oss.

Vad krävs för att lyckas med transformeringen?
Övergripande att få samsyn bland alla involverade, sälj, finans, IT, HR och produktion är alla viktiga och bidrar. I ett första steg måste företaget därför skaffa sig kunskap om hur dominerande synsätt och logiker i organisationen stärker eller motverkar tjänsteutvecklingen. Därefter utveckla relevanta mätsystem för att säkerställa transformeringen.

Strategic Service Assessment

Men för att förstå hur transformeringen sker måste den relateras till ett bredare ramverk än vad det oftast gör idag. Organisationen, affären och de värdeskapande processerna interagerar på ett dynamiskt sett över tiden.

Det finns flera positiva resultat i samband med en Assessment, några är:

 

ProcesserOrgAffär

  • Det skapar insikt och samsyn i ledningen för att fortlöpande kunna resonera om tjänstestrategiska frågor utifrån en gemensam agenda.
  • Det tydliggör sambandet mellan affärs och organisationsstrategiska frågor.
  • Det gör företaget snabbare att utveckla sina strategiska fördelar.
  • Det ger en grund för att utveckla relevanta uppföljningssystem som säkerställer transformeringen och ett kontinuerligt lärande över tiden.
  • Är motiverande, stimulerande och utvecklande för de som medverkar i processen.

 

Kontakta johan.follin@mtcstiftelsen.se