Sagt om MTC

En neutral mötesplats för det goda samtalet.

Här citerar vi hur några namnkunniga representanter för företag och forskning har uppfattat oss som ”brobyggare” mellan näringsliv och forskning, och hur de ser på betydelsen av möten och samtal mellan intressenterna.

Thomas Fuchs, chef för AGAs Business Segment Service,
region Norra Europa

“Nyttan med MTCs aktiviteter är att vi ökar vår kompetens på tjänsteområdet och får tillgång till ett mycket bra nätverk. Att delta i aktiviteter med forskare och andra företag och diskutera service och tjänster är värdefullt. Och att ingå i MTCs nätverk med medlemmar från olika branscher och med olika kompetenser ger en rad fördelar. Tekniken är oftast i fokus men via MTC kan jag få input även kring affärsutveckling, design, kommunikation osv.

Nätverket fungerar också som bollplank där jag kan stämma av och diskutera nya idéer och frågor kring utvecklingen och förändringen av vår service. Och jag vet att jag får reaktioner som bottnar i stor erfarenhet och kunskap. Vårt mål är att stegvis utveckla våra tjänster och då utnyttjas vi de vi lärt oss via MTC.”

Stefan Holmlid, forskare i Linköpings Universitet och
projektledare för Service design

“I ett samarbete mellan MTC och VINNOVA strukturerades området: individualisering av tjänster, och de olika aktörerna fick komma med input innan detta projekt utkristalliserades. MTC:s roll som nätverksbyggare och kontaktpartner mellan akademi och näringsliv är viktig för att få ett fungerande samarbete. ”

Bo Wallmark, Volvo Bus Corporation

“Nu gäller ”Total Offer” till ett konkurrenskraftigt LCCoch inte ”bara”att sälja bussar. Vi är med i det här mycket spännande MTC-projektet (Developing Industrial Offerings, DInO), för att lära och få stimulans ifrån annan industri och utifrån nya akademiska rön om hur vi skall låta LCC och eftermarknads krav påverka vår produktutveckling framöver. ”

Solveig Wikström, professor i företagsekonomi, Stockholms universitet:

”MTC har en så oerhört viktig roll i att organisera goda samtal mellan näringsliv och akademin. Ofta är det också så att vi som forskare inte träffas i symposier utomlands, men just tack vare MTCs roll har vi kunnat bygga upp gemensamma projekt där forskare sitter på olika ställen i landet. De startanslag, som MTC kan bidra med är också väldigt viktiga. Av egen erfarenhet vet jag, att flera bra projekt över huvud taget inte hade kommit igång utan dem.”

Mikael Treschow, ordförande Ericsson:

” Problemet mellan näringsliv och akademin är ibland att det kan uppfattas som styrt. Jag tror, att det är en överdrift. Att man mycket, mycket mer kan ha öppna diskussioner och gå till pudelns kärna, att diskutera frågor, som har stor vikt både för näringsliv och forskning, och inte vara rädd för att prata om dem. Det är viktigt att kunna komma ur sin egen box då och då, för att höra hur andra ser på saker och ting. Man ska inte heller underskatta tiden, som behövs för att ordna ett bra möte. För det är först då, man kan komma till de fria tankarna .Här kan MTC fylla olika roller.”

Emma Stenström, ekon dr, Handelshögskolan i Stockholm:

”Möten mellan olika parter i samhället är ibland mer sällsynta, än man kanske vill tro. Men för mig som forskare är det absolut nödvändigt, att tidigt gå ut och diskutera, få synpunkter och idéer, kunna bolla och strukturera mina tankegångar och göra dem relevanta.”

Lennart Evrell, fd koncernchef, Munters (numera Boliden):

”Konsulter sitter ofta med färdiga lösningar, men vi tror inte att det är andra som ska lösa våra problem. Det är vi som måste lösa dem. Och då kan det vara bra att akademin och vi får en diskussion om hur forskningen ligger till. Det kan ge nya infallsvinklar.”

Lars-Gunnar Mattsson, professor, Handelshögskolan i Stockholm:

”I Sverige har vi ovanligt goda förutsättningar för en öppenhet mellan näringslivet och andra samhällssektorer och den akademiska forskningen. Om det handlar om långsiktig forskning, så tar det ju många år, men under den tiden kan det mycket väl vara så, att det avknoppas idéer, så att en forskare, som håller på med sin avhandling, under tiden kan avrapportera och vara en intressant diskussionspartner.”

Jan Edhäll, VD 3G Infrastructure Services (tidigare VD Allgon)

”Med akademin upplever jag att det dels är intressant för mig själv att vara i kontakt med forskare och förstå hur man diskuterar i forskarvärlden, men också att det känns bra att näringslivet kan göra sin stämma hörd och att det förhoppningsvis går hem och tas till vara.”

Evert Gummesson, professor i företagsekonomi, Stockholms universitet:

”Den företagsekonomiska forskningen och pedagogiken har stått för långt ifrån näringslivet och näringslivet för långt ifrån akademin. Ibland får man kanske en känsla av att näringslivet vet vad man ska forska på, men det vet dom ju inte, och mycket av det som kommer från forskningen har näringslivet inte förstått. Närmanden är viktigt.”

Rolf Skoglund, VD ID Invest (tidigare Microsoft):

”När vi pratar nya möten, då måste det vara internationellt och nätverkstänkandet och förmågan att skapa nya nätverk, är avgörande för om Sverige kommer att ligga främst. Idag kan man ju nästan säga att forskning och produktutveckling ligger väldigt nära.”

Helen Karlsson, VD Richters Förlag (tidigare VD Böckernas Värld):

”Jag gillar det här forumet, där man kan mötas på neutral plan och diskutera frågeställningar med varandra, lära av varandra. Det är jättesvårt att hitta sådana neutrala platser, där företag inte direkt konkurrerar med varandra.”