Kunskapsutveckling i nätverk

Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC, är en fristående och partsoberoende stiftelse med målet att främja forskning och kunskapsutveckling inom marknad, organisation och företagande och att sprida information om sådan kunskap.

MTC startades 1974 med Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och stiftelsen Institutet för företags-ledning, IFL, som instiftare. Verksamheten drivs utan vinstsyfte.

MTCs aktiviteter ska vara väl grundade i de frågor som är affärskritiska för företag. Detta innebär att ofta ligga steget före och tidigt identifiera nya behov och specifika krav för att öka möjligheterna för företagen att genomföra en kunskapsbaserad strategisk utvecklingsplanering.

MTC ska samtidigt vara en viktig partner till forskare vid universitet och högskolor och bidra till att initiera, utforma och genomföra utvecklings- och forskningsprogram.

Under den drygt 30-åriga verksamheten har MTC utvecklat en värdefull institutionell förankring inom marknads- och tjänsteforskningen och en närhet till näringslivets och akademins frågor. Detta baserat på goda kunskaper och insikter om de båda sfärernas skilda logiker, krav och spelregler. Det bygger också på en kompetens och känsla för hur de kan mötas på ett konstruktivt, och för båda sfärerna, fruktbärande och resultatorienterat sätt.

Genom sin neutrala roll kan MTC samla parter från samhälle, företag och forskning i många olika kunskapsgenererande aktiviteter i framkanten av marknadsområdet.