MTC Publikationer

Den industriella tjänstefunktionen: en källa till ökad konkurrenskraft

Industriella tjänsteerbjudanden omfattar ett brett spektrum av erbjudanden, från traditionella eftermarknadstjänster till processorienterade funktionslösningar som innehåller både varor och tjänster. Under det senaste decenniet har industriella tjänsteerbjudanden fått ökad uppmärksamhet inom marknadsföringslitteratur och hos många tillverkningsföretag. Fenomenet beskrivs ofta som en förflyttning från varor till tjänster, dvs. att industriföretag breddar sitt erbjudande med tjänster relaterade till sina traditionella produkterbjudanden. Denna ompositionering sker i regel för att stärka företagets konkurrenskraft genom ökad kundorientering och unicitet eller för att skydda den traditionella produktaffären. Med en växande strategisk betydelse ökar följaktligen vikten av att företaget har förmågan att hantera sina tjänster i en organisation och kultur som i hög grad är produktcentrerad.

Syftet med doktorsavhandlingen Managing the Industrial Service Function är att beskriva och analysera hur industriföretaget strategiskt hanterar sina industriella tjänsteerbjudanden för att därigenom uppnå långsiktiga konkurrensfördelar. Avhandlingen bygger på fallstudier av tjänsteorganisationerna hos ITT Water & Wastewater, Toyota Material Handling Group och andra marknadsledande industriföretag som arbetar med att hantera ett ökat tjänsteerbjudande.

Avhandlingen visar på betydelsen av att se industriella tjänsteerbjudanden som något som inte är begränsat till de aktiviteter som utförs inom ramen för företagets serviceorganisation. Även om serviceorganisationen i många fall har den centrala rollen i tjänsteutvecklings- och tjänsteproduktionsprocesserna så bör den ses som en del av en större tjänstefunktion i vilket även försäljning, produktutveckling, tillverkning, ledningsgrupp och andra organisatoriska enheter ingår. Långsiktig konkurrenskraft bygger i allt större grad på aktiviteter som sker utanför den traditionella serviceorganisationen, dvs. i andra delar av tjänstefunktionen.

I många fall är det både externa och interna faktorer som driver utvecklingen mot en ökad tjänsteorientering. Informations- och kommunikationsteknik har en central roll i denna utveckling genom att möjliggöra nya erbjudanden och processer. De största svårigheterna med att strategiskt hantera industriella tjänsteerbjudanden är ofta interna och för att lyckas genomföra en förändringsprocess krävs i regel externa stimuli, exempelvis i form av nya kundkrav. I samband med att konkurrensen även på servicemarknaden ökar så krävs det att företaget både lokalt och centralt har en förmåga att balansera effektivitet och flexibilitet. Detta innebär att företaget behöver ha en strategisk förnyelseförmåga för att kunna rekonfigurera sin tjänstefunktion och sina tjänsteerbjudanden. En bred tjänsteportfölj kräver att företaget kan hantera flera tjänsteprocesser och kontaktytor mot kund samtidigt. Dessutom krävs en ökad integration mellan de interna service- och produktorganisationerna när gränserna mellan produkterbjudanden och tjänster i allt större utsträckning suddas ut. Den traditionella uppdelningen i produktförsäljning och eftermarknad försvinner allt mer och istället sätts kundrelationen i fokus för erbjudandet oavsett dess sammansättning.

ISBN 978-91-7393-846-4

Enhancing the industrial service offering

new requirements on content and processes.
Christian Kowalkowski; Linköpings University. 2006

The overall purpose of this thesis is to describe and analyse how capital goods manufacturers can enhance their industrial service offering. The theoretical basis is found in service marketing, recognising co-creation of value, and that the service process can only offer value propositions.

ISBN 91-85523-39-9
ISSN 1402-0793 alt 0280-7971

The integration of E-business into mature and established companies

– A business model approach.
Daniel Kindström, Linköpings Universitet. 2005

The purpose of this dissertation is to explore and analyse the implications of the integration of e-business into mature and established companies and how e-business can contribute to business development. Changes in general and regarding e-business in particular have the potential to penetrate different areas of a company and thus we ought to analyse how e-business is integrated into the entire company (both strategically and operationally) if we aim to understand how this happens. By using a holistic business model framework it is argued that we get a more complete picture and understanding of the implications of e-business.

ISBN 91-85457-13-2

Strategic sourcing in the age of E-business

Vol I and II
Seth Jonsson; Linköping University. 2005

Strategic sourcing has, by the introduction of the internet and e-business, got hold of a variety of possibilities supporting the classical sourcing guiding principles such as electronical marketplaces, reversed e-auctions, online communication tools, software agents and the like. By combining the operational and stratecig views and cares for a cautious implementation, purchasing and sourcing may imorove fundamentally, wich increases the possibilities to get reductions in total cost when managing existing operational processes and not just achieving short-term price benefits.

ISBN 91-85297-18-6 ISSN 0347-8920

Nöjd och trogen kund?

Konsumenters lojalitet mot dagligvarubutiker.
Ulrika Holmberg, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

2004 En undersökning genom djupintervjuer om konsumenters tankar om lojalitetsfenomenet. Har begreppet butikslojalitet överhuvudtaget relevans för kunderna och deras beteende? Och i så fall vilka? Ulrika Holmbergs avhandling ger ett värdefullt bidrag till vår förståelse av begreppet “butikslojalitet”.

ISBN 91-7246-209-4

Internet grocery shopping

A necessity, a pleasurable adventure, or an act of love?
Maria Frostling-Henningsson; Stockholms Universitet. 2003

Avhandlingen behandlar internet som ett alternativ för konsumenter att köpa livsmedel. Det empiriska materialet analyseras från tre olika teoretiska perspektiv. Resultaten visar att handla livsmedel över nätet inte lever upp till konsumenternas förväntningar och att dessa inte bara handlar om nyttoskäl.

ISBN 91-7265-698-0

Balancing knowledge creation

organizational slack and knowledge creation in product development
Anders Richtnér; Handelshögskolan i Stockholm. 2004

Over the last few years there has been a downturn in business. As a respons, many companies have initiated various downsizing activities – often on a short-term financial basis – in order to improve the competetive position of the company. Yet, at the same time, innovation is often cited as the key to long-term success by the very same companies. The central problem examined in this book is weather downsizing and innovation are compatible.The simple answer is yes. Companies can simultaneously downsize and still maintain a high level of innovation, but it is difficult and challenging and it depends on the campany’s ability to handle the knowledge creation process.

ISBN 91-7258-658-3

Electronic commerce contributions to industrial marketing channel development.

Anders Johansson, Linköpings Universitet. 2002

Electronic commerce contributions to industrial marketing channel development discusses effects on marketing and distribution activities for going concerns with existing marketing channels. The effects on the customer offer, the marketing channel and competetive advantages are reviewed. There are contributions in the thesis on what customer offers or part thereof and marketing channel development activities fit with electronic commerce. These development activities are discussed for competitive advantages and classified in terms of refinement aimed at increased transaction efficiency and repositioning the company and its offers.

ISBN 91-7373-450-0

Balancing innovation and control

the role of face-to-face meetings in complex product development projects
Gunnar Westling; Handelshögskolan i Stockholm. 2002

This study examines meetings, as a way of observing the process of complex product development projects. More specifically, organizations engaging in complex product development can be viewed as tension systems, where the dominant tension is between innovation and control. From this perspective, a critical challenge for a product development project becomes one of managing a balancing act between individual action and creativity on one hand, and collaboration and control on the other, ensuring that ideas and knowledge retrieved by their parts can be pooled into an integrated whole. By studying the interplay between different face-to face meetings that took place in two projects developing telecommunication systems, this thesis engages in an inquiry of how this balancing act was played out in practice.

ISBN 91-7258-605-2

Designing interactive value development: perspectives and strategies for high precision marketing

Patrick L. Sweet; Lunds University. 2001

In recent years a so called “new economy” driven by IT/media technologies has been claimed to be well underway. IT/media technologies are impacting marketing and business in what some call “revolutionary” ways. This dissertation looks critically and strategically at the construction of value offerings employing IT/media technology, and attempts to construct fundamental design principles & logics that should apply in any economy.

ISBN 91-974074-0-2