Projektet ”Analys av Ekosystem med IoT” – halvvägs

Under 2016 har MTC varit delprojektledare för ett par områden i projektet ”Analys av ekosystem inom olika branscher och potential för användning av ´IoT´ för produkter och tjänster” som finansieras av Vinnova genom det strategiska innovationsområdet Internet of Things Sverige. KTH Wireless är huvudprojektledare.

Projektet syftar till att studera ”varför” och ”hur” företag och organisationer satsar på produkter, tjänster och koncept inom Internet of Things. Centrala frågeställningar är: vad driver affären, vilka hinder och vilka värden söker man utifrån det eller de ekosystem man är verksam inom? Som en följd till dessa frågor blir det även aktuellt att analysera; hur man går tillväga, vem samarbetar man med och varför? Det är även intressant att se på hur samverkan sker både mellan aktörer och mellan sektorer.

Inom MTC har vi fokuserat på industriella ekosystem och på området sport och hälsa, där vi förutom KTH samarbetar med bland annat Ericsson, Sandvik och Interactive institute. Exempel på några av de intressanta aspekterna vi processar för närvarande är:

  • Hur företags och organisationers affärsutveckling påverkas av förändringar i olika dimensioner av ett ekosystem. Med olika dimensioner, kan man skilja mellan de politiska, normativa (standards/branschpraxis) och affärsmässiga strukturerna och maktförhållandena?
  • Hur hanterar olika företag; till följd av ökad digitalisering och IoT integration, relationen och konkurrensen mellan styrsystem och produktsystem?
  • I och med att fler lösningar blir del av andras lösningar i samma ekosystem eller i olika ekosystem genom system-of-system är det intressant att se hur företag klarar av att hantera multipla affärsmiljöer och affärslogiker.

Detta projekt planeras att slutföras under första delen av 2017.
För mer information, kontakta Staffan Movin.
Staffan.movin@mtcstiftelsen.se
Tel 070 210 74 95