Avslutade projekt

Här beskrivs några av de större projekt, som avslutats under de senaste åren.

FLEXKRAFT

Flexibla affärsmodeller för hållbar konkurrenskraft – svenska industriföretags förflyttning mot tjänsteorientering

Projektet ska leverera:

Nya tankesätt i värdeskapande för kund.
Input till företagsledning i en pågående förändring av företagskultur.
Konkreta idéer för utveckling av flexibla affärsmodeller utifrån kunskap om lösningsorienterade erbjudande.
Nya verktyg och metoder inom områden som segmentering, organisation, risktagande, belöningssystem.
En höjd status och intjänandegrad inom del av det lösningsorienterade erbjudandet som är kopplat till tjänster.
Ett industriellt nätverk som hämtar inspiration hos varandra såväl som inom akademin till nytta i en utvecklingsprocess med fokus på lösningsorienterade erbjudanden
Kunskap om forskningsfronten inom området såväl som kunskap som kan vara till nytta för företagets fortsatta utveckling.
Läs om projektet »

Är du intresserad och vill veta mer; kontakta MTCs föreståndare:
Staffan Movin
Epost: staffan.movin@mtcstiftelsen.se
Telefon: 08-586 175 90

kit

Utveckling av kunskapsintensiva tjänster
– genom kundupplevd användarnytta:

MTC och Idea plant drev, tillsammans med CTF och Mälardalens Högskola, ett projekt inom kunskapsintensiva tjänster. Idea plants medlemsföretag är kluster av mindre tjänsteföretag (vilket gäller för den övervägande delen av denna typ av svenska företag) och där finns ett behov att kunna samverka i olika kundprojekt där olika kompetenser kan komplettera varandra på ett spännande, dynamiskt och nytänkande sätt.

Projektet skulle resultera i:

en ”verktygslåda” för användardriven tjänsteutveckling att användas av Idea plants medlemsföretag samt, i förlängningen, dokumenteras och generellt göras tillgänglig för användning av svenska mindre konsult/tjänsteföretag. ”Verktygslådan” ska under projektets gång testas och verifieras i verkliga kundsituationer med hänsyn tagen till användbarhet och resultat.
en ”processmodell för samverkansformer” för mindre konsult/tjänsteföretag, att i samverkan och utifrån kundens såväl som slutkundens behov, forma attraktiva och samlade helhetserbjudanden utifrån ett kreativt nytänk med ökad konkurrenskraft gentemot större, ofta utländska konsult/tjänsteföretags erbjudanden.
nya eller utvecklade tjänsteinnovationer baserade på upplevd användarnytta inom upplevelseindustrin.
nya tjänster framtagna med hjälp av ”verktygslådan” för användardriven tjänsteutveckling.
Det finns vidare ett behov att komplettera så kallade traditionella marknadsundersökningsmetoder med metoder som bygger på användarinvolvering för att därigenom i verkligheten undersöka huruvida användarinvolvering är en effektiv och framkomlig väg vid utveckling av tjänster inom bland annat upplevelseindustrin. Traditionella marknadsundersökningsmetoder har ibland visat sig otillräckliga vid utveckling av tjänster. Kunden kan sällan ge uttryck för latenta behov eller så kan man inte uttrycka sig på ett sådant sätt att de tjänster som skapas motsvarar det maximala värdet vid användandet.

Den 12 november 2010 genomfördes ett seminarium för att presentera KIT™ metoden och erfarnehter från projektet.
Läs inbjudan här »

Under projektets gång har informationsblad sänts ut

KIT 2008 »
KIT 2009 augusti »
KIT 2009 december »

En kortfattad beskrivning av projektets mål och hittils uppnådda resultat finns att läsa »

Vid forskarkonferensen Frontiers in Service 2009 blev projektet utvalt att presenteras med ett forskningsreferat i hård konkurrens. Läs sammanfattningen »
(Vid Frontiers in Service 2011 kommer vi även lägga fram en rapport av projektets resultat. Mer information om dett kommer vid senare tillfälle.)

Deltagande Parken Zoo i Eskilstuna har blivit omnämt av IAAPA; International Association of Amusement Parks and Attractions. Anledningen är det nya innovativa sätt som parken, inom ramen för KIT projektet, har samlat in interaktiv och omedelbar feedback från sina besökare. Man har sedan implementerat denna feedback, som resulterat i en mängd olika åtgärder. Bland annat har man tagit fram ett häfte som ska hjälpa besökarna att “ZOOA”, så att besöket blir mer aktivt, lärande och involverar hela familjen. Läs artikeln här »

Vill du veta mer, kan du läsa om den metod som togs fram inom ramen för projektet på: www.kitmetoden.se eller kontakta MTCs föreståndare:

Staffan Movin
Epost: staffan.movin@mtcstiftelsen.se
Telefon: 08 -586 175 90

Developing Industrial Offerings (DInO)

DInO-projektet bygger delvis vidare på de resultat som framkommit i det avslutande projektet Industrializing After Sales Services. Utgångspunkten är kundens behov och hur dessa kan integreras i produktframtagningen och förfinas i erbjudande till kund. Med erbjudande till kund menas helhetserbjudanden (produkter och tjänster i en symbios) som skapar värde och utvecklar kundens affärer.

Projektet utgick från tre perspektiv:

  • det affärsutvecklande perspektivet
  • det organisatoriska (interna) perspektivet samt
  • nätverksperspektivet (externa).

Projektet startade i september 2006 och avslutades med ett seminarium i Göteborg den 25 mars 2009.
Läs referat från seminariet »
Här kan du också beställa rapporten från projektet: Creating Business out of Industrial Offerings »
för 150:- (ex moms och ev frakt).

För ytterligare information kontakta Staffan.movin@mtcstiftelsen.se

Marknadsorientering

Myter och möjligheter
Under 2006-2008 gick 31 framstående marknadsforskare samman för att ta ett helhetsgrepp på vad marknadsforskningen har att säga om dagens ekonomi. Projektet resulterade i en bok;
Marknadsoreintering myter och möjligheter, där forskarna tänker till kring ett antal myter om kunder, leverantörer, branscher och konkurrens.

Läs mer om boken och författarna »

Katalysator

Katalysator är en ny insatsform under utveckling i VINNOVA. Syftet med Katalysator är konkret att
(som ett alternativ till utlysningar):

– identifiera fruktbara, nya projekt, och att
– skapa nätverk och förespråkande allianser,

och mer generellt att:

– skapa och sprida generisk kunskap,
– öka rörligheten inom och mellan innovationssystem,
– samordna forsknings- och innovationsinsatser för IT-användning, och
– integrera forskning mellan discipliner och innovationssystem.

MTC har medverkat i utvecklingsarbetet för att ta fram en modell för katalysatorprocessen och en manual för hur en Katalysator bör genomföras. Under 2005 genomfördes en första Katalysator-pilot, som också ledde fram till ett forsknings- och innovationsprojekt kallat “Den värdeskapande vårdprocessen” där bl a Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutet samverkar.
Se projektbeskrivning »

Under 2006 genomfördes en andra pilot av Katalysator, se mer om detta här »

Industrializing After Sales Services (IASS)

Industrialisering av tjänster – service och “know how” som affärspotential. Eftermarknaden står idag för ca 70-80% av industriföretags omsättning och utgör en betydande del av företagens vinster. Eftermarknaden blir därför allt viktigare för företagens utveckling och tillväxt.

Eva Nilsson, MTC och Per-Olof Brehmer, Linköpings universitet.

Läs mer »

Kunskapsplattform för livsmedelsbranschen, KLIV

KLIV var ett forsknings och utvecklingsprojekt som avslutades 2000. Huvuddelen av projektet låg inom området “Kunskap om konsumenterna”, men man tittade även på “innovation, förnyelse och nya förutsättningar” samt “struktur och konkurrens”.

Läs mer »

Service och tjänster

Inom ramen för ett tidigare kunskapsprogram – Service och tjänster – genomfördes under åren 1999 till 2003 tre större projekt:
Service Innovation. Att navigera mot morgondagens affärskoncept
E-Business Value Creation
Morgondagens tjänster. Utveckling av konsumtion av device-förmedlade digitala tjänster.

Läs mer »

Business Climate’ Indicators

Tidigare styrelseledamoten i MTC och f d vice VD Arne Bennborn utvecklade under sin tid på ASEA/ABB en mycket spännande metodik för att tolka förändringar i världsekonomin och – konjunkturen och hur dessa skulle komma att påverkade de egna affärerna på så konkret nivå som orderingång och försäljning inom olika affärsområden i koncernen.

Läs mer här »