Ekosystem för Internet of Things

MTC samverkar med KTH Wireless (Inst för Kommunikationssystem) i ett projekt tillsammans med ett antal företag. Projektet syftar till en analys av ekosystem inom olika branscher, och utreda potentialen för användning av “IoT” för produkter och tjänster.

MTC Challengegrupper

Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC

MTC överlåter Challengegrupperna till KTH Executive School

Stiftelsen MTC överlät per 1 januari 2016 sina Challengegrupper till KTH Executive School. Det genom att KTH Executive School förvärvat MTC i Stockholm AB. Bolaget innehöll vid förvärvet endast Challengegrupperna, inklusive de medarbetare, som för närvarande arbetar med dessa för MTC.

Föreståndaren för Stiftelsen MTC, Staffan Movin, kvarstår i stiftelsen, och kommer under kommande år  även att använda en del av sin tid för att arbeta med Challengegrupperna  när dessa drivs i regi av KTH Executive School . Övrig verksamhet i Stiftelsen MTC påverkas inte av överlåtelsen.

– MTCstiftelsens styrelse är mycket nöjd med att KTH Executive School har intresse av att överta Challengegrupperna, dels genom att överta pågående grupper och dels genom att utveckla Challengegrupperna vidare, säger MTC-styrelsens ordförande Roland Fahlin. Vi har överenskommit att KTH Executive School får använda MTC:s varumärke även fortsättningsvis på den verksamheten så länge den bedrivs i linje med stiftelsens ändamål.

– Challengegrupperna kommer att kunna utvecklas positivt i regi av KTH Executive School , säger stiftelsens föreståndare Staffan Movin. Stiftelsen MTC har begränsade möjligheter att fånga upp hela potentialen i Challengegrupperna och där kan KTH Executive School erbjuda en bra möjlighet till utveckling, samtidigt som jag tror att grupperna kan innebära en bra möjlighet även för KTH Executive Schools egen utveckling.
————————————————————————————————
Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC, bildades på 70-talet och har som huvudsaklig uppgift att stödja och medverka i interaktion mellan näringsliv och akademi inom marknadsföringsområdet. Det sker genom att initiera och medverka i forskning och aktiviteter för att sprida forskningsresultat.

 KTH Executive School är Kungl Tekniska Högskolans vidareutbildning av chefer.

Challengegrupperna är en metod att sammanföra nyckelpersoner i ett antal företag för att i en form av projektarbete analysera och utveckla specifika frågor för företagens/branschens utveckling. Det sker genom medverkan av akademiker som ligger långt framme i relaterade forskningsområden. För närvarande är 12 grupper aktiva eller i uppstart.

 

Lunchseminarium: Vad är Upplevelseekonomin 4.0?

Välkommen på lunchseminarium om Upplevelseekonomi
den 19 november, kl 12:00-13:00 (enklare mingellunch från kl 11:30)

Det har gått drygt ett och ett halvt decennium sedan begreppet upplevelseekonomi (eng. Experience Economy) myntades. Innan dess talade i stort sett ingen om upplevelsemarknadsföring och ännu färre om ”Experience Management” eller ”User Experience”. Idén om att fokusera på konsumentens upplevelser fanns visserligen – mest hos marknadsförare och en del akademiker – men bara ett fåtal företag hade på allvar förstått nyttan av att arbeta med upplevelser ur ett systematiskt och strategiskt perspektiv. Idag är det många företag som arbetar aktivt med upplevelser och både möjligheter och utmaningar inom området är större än någonsin.

Under detta seminarium kommer ni att få höra Niklas Gustafsson, KTH Professional Education, svara på frågor som:

  • Hur arbetar framgångsrika företag med att skapa upplevelser idag?
  • Vari ligger svårigheterna och möjligheterna?
  • Hur kommer det att se ut i framtiden – i upplevelseekonomin 4.0?
  • Och hur påverkar detta dig och ditt företag?

Anmäla dig här >

EdTech Sweden

EdTech Sweden är en exklusiv konferens för beslutsfattare inom högre utbildning, corporate education, myndigheter, näringsliv och politik där finns anledning att utnyttja Educational Technology för att kostnadseffektivt öka resultat och skapa en modern struktur som möter framtidens kompetenskrav. Det handlar ytterst om konkurrenskraft på individ, organisation och nationell nivå.

Den 12-13 november presenteras konferensen Bridging the Gap. Vi bygger ett starkt nätverk för att utbyta erfarenheter, inspireras och kontinuerligt uppdateras kring frågor om utveckling och omvärldsbevakning. Konferensen har ett uttalat mål om “att göra” och inte bara prata, därför lägger vi upp dagarna med en hög grad av interaktivitet. Det är dags att gå från ord till handling och tillsammans skapa en arena för förståelsen av EdTech, användandet av EdTech och vikten av att utbildningsanordnare/chefer och beslutsfattare förstår vikten av att ”ställa om”. Man behöver samordna kompetens kring lösningar som fungerar och strategier för hur dessa implementeras och får kraft i lärprocesserna på alla nivåer.

Läs mer om EdTech Sweden >

Skapa kundvärde i världsklass

För att vara framgångsrik i den starkt konkurrensutsatta stålindustrin, måste svenska företag fortsätta att utveckla ett ännu större värde för sina kunder. Det behövs ett starkt fokus, och nya sätt att leverera kundvärde i världsklass.

Välkommen till en inspirationsföreläsning

Den 12 november kl 9:00-12:00, med efterföljande mingellunch
Lokal: Elmia Meetings, Elmiavägen 11, Jönköping

Under detta seminarium om erbjudanden kommer talare presentera insikter om hur man ska förstå kundernas värderingar, hur kundvärde kan integreras som en del av utvecklingen av anpassade erbjudanden samt hur man kan öka kundvärdesförsäljningen, bland annat.

Här kan du se en kort introduktion till Value-Based Selling från en av våra talare >

Läs mer >
eller anmäl dig senast den 6 november till: info@mtcstiftelsen.se

Lunchseminarium: Sociala Innovationer

Välkommen på lunchseminarium om Sociala Innovationer
den 2 oktober, kl 12:00-13:00 (enklare mingellunch från kl 11:30)

På lunchen får vi veta mer om sociala innovationer och varför det är en viktig och stark trend i Sverige och EU just nu. I en värld där det blir svårare och svårare att nå igenom till konsumenterna så märks en rad företag och organisationer som lyckas. Här får ni höra Thomas Arctaedius (CSES, Stockholms Universitet) berätta om varför sociala innovationer och socialt entreprenörsskap är viktigt.

Läs mer och anmäl dig >

Fokus på industriell tjänsteutveckling för strategisk förnyelse och lönsam tillväxt

Det nya affärslandskapet förändrar perspektivet på var och hur tillväxt skapas. Utifrån nära dialoger och serier av utvecklingsprojekt med industriföretagen ser vi att det finns en stark enighet om att lönsamheten flyttar till service och tjänsteintäkter, men också att det finns utmaningar. Ofta blir perspektiven för snäva, vilket då begränsar möjligheterna. Endast en fjärdedel av industriföretagen anser att de lyckas mobilisera i affär och organisation på ett sätt som gör att man stärker konkurrensmöjligheterna för tillväxt i ett nytt affärslandskap.

MTC bjuder in till Challengegrupp
– Industriell tjänsteutveckling för strategisk förnyelse och tillväxt

MTC:s Challengegrupp är en lösningsorienterad metod för att kreativt analysera och processa i komplexa utmaningar. 5 – 10 företag (konkurrensneutrala) möts i detta projekt vid tre tillfällen. Lösningsorienterade diskussioner och erfarenhetsutbyte skapar företagsanpassade idéer och resultat som hela gruppen kan dra nytta av. Inspel från forskning ger reflektioner och ytterligare dimensioner på möjliga lösningar på de utmaningar som företagen presenterar.

Syftet med projektet är att vidga perspektivet på tillväxt genom att lyfta behoven av samsyn och mobilisering inom tre huvudområden:
– innovation och kundorientering,
– erbjudandeutveckling, affärslogik och affärsmodeller,
– ledarskap, organisationskultur samt governance.

Hur kan företaget hantera de utmaningar som varje område i sig innebär och som samtidigt spänner över olika kompetenser och ledarskap? Vad krävs i perspektivskifte? Hur säkerställer företaget att man har rätt verktyg och processer för att anpassa sig till och utnyttja marknadsförändringarna. Hur kan man bättre förstå, tolka och agera på dessa?

MTC Challengegrupp Industriell tjänsteutveckling för lönsam tillväxt

 

Forskarlunch: Om varumärkesrisker och möjligheter!

Välkommen att lyssna till varumärkesexperten och handelsprofessorn Rickard Wahlund, chef över institutionen Marketing and Strategy på Handelshögskolan i Stockholm, samt the Center for Media and Economic Psychology. Richard kommer att prata om risker och möjligheter i ett hållbart företaga.

På höstterminens första forskarlunch tittar vi på risker och möjligheter i ett hållbart företagande ur ett varumärkesperspektiv. Att få sin företagsimage skadad leder många gånger till negativa konsekvenser, inte minst ekonomiska. Och medierna spelar här en avgörande roll. Att göra sådant som uppfattas positivt ur intressenters perspektiv kan samtidigt innebära affärsmöjligheter! Det handlar delvis om så kallad Corporate Social Responsibility – CSR – men fokuserar inte på företagens ansvar, utan på de faktiska affärsrisker och -möjligheter som olika företagsageranden medför.

Vilka är ett företags imagerisker eller -möjligheter?
Kan riskerna och möjligheterna mätas?
Hur hanterar man riskerna?

Läs mer och anmäl dig >

Digitaliseringens påverkan på framtidens arbete

Forskarseminarium: Digitaliseringens påverkan på framtidens arbete

Med internet som genomsyrar våra liv, och en digitalisering av det mesta, finns det indikationer på att ”arbete” så som vi definierar det kommer förändras markant i en snabb takt.

Frågan är om inte något större håller på att inträffa just nu; förutom att man delar överkapacitet av varor och tjänster via internet-aktiverade plattformar. Faktum är att demonstrationer mot plattformar som Uber och Airbnb tyder på att hela arbetets natur håller på att omdefinieras.

I detta forskarseminarium kommer vi ta en titt på några av dessa begrepp, samt den större bilden av hur värde upplevs och värdeskapande förändras i samhället. Vi kommer även föra en diskussion om framtiden för arbete, och dess förändrade förutsättningar

Välkommen på lunchseminarium den 4 maj, kl 12:00-13:00 (lättare förtäring samt mingel från kl 11:30)

läs mer och anmäl dig här»

Communicating Sustainability

– Green Media Choice and Communication Effectivness

What are the pitfalls of communicating sustainability? Does the choice of the medium itself, by which a company’s advertising message is carried, communicate something about that company’s responsibility and commitment to care for the green environment based on consumers’ eco-harmful media perceptions?

In line with an increasing growth in socially-conscious consumerism, implementing effective strategies for corporate sustainability is becoming more and more important. Current corporate sustainability strategies tend to put a major focus on a company’s products, its packaging and its production processes. In terms of communicating sustainability, focus is most often put on message content without taking into account the medium itself that carries the message.

Claudia Rademaker, HHS,  will address these topics by way of creating discussions around practical examples and by presenting some of her empirical studies.

Topics for the day:

Socially-conscious consumerism: just passing trend or here to stay?
Communicating sustainability
Communication effectiveness of green media choice

Read more and sign up for the lunch-seminair, which will be held in English, on March 26th »