Fokus på industriell tjänsteutveckling för strategisk förnyelse och lönsam tillväxt

Det nya affärslandskapet förändrar perspektivet på var och hur tillväxt skapas. MTC bjuder in till ett projekt med företag

Utifrån nära dialoger och serier av utvecklingsprojekt med industriföretagen ser vi att det finns en stark enighet om att lönsamheten flyttar till service och tjänsteintäkter, men också att det finns utmaningar. Ofta blir perspektiven för snäva, vilket då begränsar möjligheterna. Endast en fjärdedel av industriföretagen anser att de lyckas mobilisera i affär och organisation på ett sätt som gör att man stärker konkurrensmöjligheterna för tillväxt i ett nytt affärslandskap.

MTC bjuder in till Challengegrupp
– Industriell tjänsteutveckling för strategisk förnyelse och tillväxt

MTC:s Challengegrupp är en lösningsorienterad metod för att kreativt analysera och processa i komplexa utmaningar. 5 – 10 företag (konkurrensneutrala) möts i detta projekt vid tre tillfällen. Lösningsorienterade diskussioner och erfarenhetsutbyte skapar företagsanpassade idéer och resultat som hela gruppen kan dra nytta av. Inspel från forskning ger reflektioner och ytterligare dimensioner på möjliga lösningar på de utmaningar som företagen presenterar.

Syftet med projektet är att vidga perspektivet på tillväxt genom att lyfta behoven av samsyn och mobilisering inom tre huvudområden:

  •  innovation och kundorientering,
  •  erbjudandeutveckling, affärslogik och affärsmodeller,
  •  ledarskap, organisationskultur samt governance.

Hur kan företaget hantera de utmaningar som varje område i sig innebär och som samtidigt spänner över olika kompetenser och ledarskap? Vad krävs i perspektivskifte? Hur säkerställer företaget att man har rätt verktyg och processer för att anpassa sig till och utnyttja marknadsförändringarna. Hur kan man bättre förstå, tolka och agera på dessa?
Läs mer om projektet MTC challenge »

Du får även gärna ta kontakt med Johan Follin » om du vill veta mer.