Fokus på industriell tjänsteutveckling för strategisk förnyelse och lönsam tillväxt

Det nya affärslandskapet förändrar perspektivet på var och hur tillväxt skapas. Utifrån nära dialoger och serier av utvecklingsprojekt med industriföretagen ser vi att det finns en stark enighet om att lönsamheten flyttar till service och tjänsteintäkter, men också att det finns utmaningar. Ofta blir perspektiven för snäva, vilket då begränsar möjligheterna. Endast en fjärdedel av industriföretagen anser att de lyckas mobilisera i affär och organisation på ett sätt som gör att man stärker konkurrensmöjligheterna för tillväxt i ett nytt affärslandskap.

MTC bjuder in till Challengegrupp
– Industriell tjänsteutveckling för strategisk förnyelse och tillväxt

MTC:s Challengegrupp är en lösningsorienterad metod för att kreativt analysera och processa i komplexa utmaningar. 5 – 10 företag (konkurrensneutrala) möts i detta projekt vid tre tillfällen. Lösningsorienterade diskussioner och erfarenhetsutbyte skapar företagsanpassade idéer och resultat som hela gruppen kan dra nytta av. Inspel från forskning ger reflektioner och ytterligare dimensioner på möjliga lösningar på de utmaningar som företagen presenterar.

Syftet med projektet är att vidga perspektivet på tillväxt genom att lyfta behoven av samsyn och mobilisering inom tre huvudområden:
– innovation och kundorientering,
– erbjudandeutveckling, affärslogik och affärsmodeller,
– ledarskap, organisationskultur samt governance.

Hur kan företaget hantera de utmaningar som varje område i sig innebär och som samtidigt spänner över olika kompetenser och ledarskap? Vad krävs i perspektivskifte? Hur säkerställer företaget att man har rätt verktyg och processer för att anpassa sig till och utnyttja marknadsförändringarna. Hur kan man bättre förstå, tolka och agera på dessa?

MTC Challengegrupp Industriell tjänsteutveckling för lönsam tillväxt

 

Forskarlunch: Om varumärkesrisker och möjligheter!

Välkommen att lyssna till varumärkesexperten och handelsprofessorn Rickard Wahlund, chef över institutionen Marketing and Strategy på Handelshögskolan i Stockholm, samt the Center for Media and Economic Psychology. Richard kommer att prata om risker och möjligheter i ett hållbart företaga.

På höstterminens första forskarlunch tittar vi på risker och möjligheter i ett hållbart företagande ur ett varumärkesperspektiv. Att få sin företagsimage skadad leder många gånger till negativa konsekvenser, inte minst ekonomiska. Och medierna spelar här en avgörande roll. Att göra sådant som uppfattas positivt ur intressenters perspektiv kan samtidigt innebära affärsmöjligheter! Det handlar delvis om så kallad Corporate Social Responsibility – CSR – men fokuserar inte på företagens ansvar, utan på de faktiska affärsrisker och -möjligheter som olika företagsageranden medför.

Vilka är ett företags imagerisker eller -möjligheter?
Kan riskerna och möjligheterna mätas?
Hur hanterar man riskerna?

Läs mer och anmäl dig >

Digitaliseringens påverkan på framtidens arbete

Forskarseminarium: Digitaliseringens påverkan på framtidens arbete

Med internet som genomsyrar våra liv, och en digitalisering av det mesta, finns det indikationer på att ”arbete” så som vi definierar det kommer förändras markant i en snabb takt.

Frågan är om inte något större håller på att inträffa just nu; förutom att man delar överkapacitet av varor och tjänster via internet-aktiverade plattformar. Faktum är att demonstrationer mot plattformar som Uber och Airbnb tyder på att hela arbetets natur håller på att omdefinieras.

I detta forskarseminarium kommer vi ta en titt på några av dessa begrepp, samt den större bilden av hur värde upplevs och värdeskapande förändras i samhället. Vi kommer även föra en diskussion om framtiden för arbete, och dess förändrade förutsättningar

Välkommen på lunchseminarium den 4 maj, kl 12:00-13:00 (lättare förtäring samt mingel från kl 11:30)

läs mer och anmäl dig här»

Communicating Sustainability

– Green Media Choice and Communication Effectivness

What are the pitfalls of communicating sustainability? Does the choice of the medium itself, by which a company’s advertising message is carried, communicate something about that company’s responsibility and commitment to care for the green environment based on consumers’ eco-harmful media perceptions?

In line with an increasing growth in socially-conscious consumerism, implementing effective strategies for corporate sustainability is becoming more and more important. Current corporate sustainability strategies tend to put a major focus on a company’s products, its packaging and its production processes. In terms of communicating sustainability, focus is most often put on message content without taking into account the medium itself that carries the message.

Claudia Rademaker, HHS,  will address these topics by way of creating discussions around practical examples and by presenting some of her empirical studies.

Topics for the day:

Socially-conscious consumerism: just passing trend or here to stay?
Communicating sustainability
Communication effectiveness of green media choice

Read more and sign up for the lunch-seminair, which will be held in English, on March 26th »

Köpbeslut inom B2B

Välkommen att lyssna till Niklas Bondesson, doktor i marknadsföring vid Stockholms universitet som kommer att prata om köpbeslut inom B2B den 11 februari på ett lunchseminarium.

Inköpare, oavsett bransch, brukar ofta ange pris, produkt och leveranssäkerhet som viktigast när de väljer leverantör. Men, stämmer det verkligen? Och hur rationella är egentligen B2B-köp?

Seminariet kopplar dessa frågeställningar till akademisk forskning.
Exempel på frågeställningar som kommer behandlas:

  • Så fungerar inköparens hjärna
  • Fråga aldrig köpare hur de väljer leverantör
  • Lärdomar från en global forskningsstudie med mer än 5000 professionella inköpare i mer än 50 länder

Läs mer och anmäl dig till lunchseminariet den 11 februari här » 

 

Sustainable development

Sustainable development needs stimuli!
It’s not a tall order, argues Staffan Movin, who calls for cooperation between society, academia and business.

Read the article Sustainable Developmen » Läs mer

Strategic Asessment

Övergången till en utökad tjänsteaffär kräver insikt och samsyn hos alla inblandade.

Ökad globalisering med standardisering i produkter och tjänster som följd ställer högre krav på en utvidgad tjänsteaffär. Samtidigt upplever företagen att tjänsteaffären inte utvecklas i en takt som är tillräcklig för att behålla eller öka konkurrenskraften. Övergången från produktlogik till tjänstelogik innebär att strategin förändras för att kunna hantera de nya tjänsterna, men företaget hamnar ofta i en situation där strategi och organisation inte passar ihop.

Endast 25 % av industri och tjänsteföretagen upplever att de lyckas förnya sin affär och organisation på ett sätt som stöttar en konkurrenskraftig tjänsteaffär.

Varför då?
I grunden handlar det om att man inte lyckas med sin transformering. Det är en sak för den tjänsteutvecklingsansvarige att förstå principerna bakom vad som krävs för att och utveckla tjänstekoncept, men det en annan sak att förstå vad som krävs för att få organisationen att tillämpa de nya principerna.

Men transformeringen sätter inte fart förrän alla i organisationen delar samma insikt och samsyn om varför och vad som krävs. När befattningshavare inom alla delar i företaget internaliserar de nya principerna kan myter och missuppfattningar ersättas med innovativa idéer och möjligheter.

Är du intresserad av att ta del av rapporten om rapporten om hur industri och tjänsteföretagen ser på sin tjänsteutveckling kontakta oss.

Vad krävs för att lyckas med transformeringen?
Övergripande att få samsyn bland alla involverade, sälj, finans, IT, HR och produktion är alla viktiga och bidrar. I ett första steg måste företaget därför skaffa sig kunskap om hur dominerande synsätt och logiker i organisationen stärker eller motverkar tjänsteutvecklingen. Därefter utveckla relevanta mätsystem för att säkerställa transformeringen.

Strategic Service Assessment

Men för att förstå hur transformeringen sker måste den relateras till ett bredare ramverk än vad det oftast gör idag. Organisationen, affären och de värdeskapande processerna interagerar på ett dynamiskt sett över tiden.

Det finns flera positiva resultat i samband med en Assessment, några är:

 

ProcesserOrgAffär

  • Det skapar insikt och samsyn i ledningen för att fortlöpande kunna resonera om tjänstestrategiska frågor utifrån en gemensam agenda.
  • Det tydliggör sambandet mellan affärs och organisationsstrategiska frågor.
  • Det gör företaget snabbare att utveckla sina strategiska fördelar.
  • Det ger en grund för att utveckla relevanta uppföljningssystem som säkerställer transformeringen och ett kontinuerligt lärande över tiden.
  • Är motiverande, stimulerande och utvecklande för de som medverkar i processen.

 

Kontakta johan.follin@mtcstiftelsen.se

Satsa på tjänsteinnovation

– för stärkt konkurrenskraft i företagen

Läs mer

Fokus på industriell tjänsteutveckling för strategisk förnyelse och lönsam tillväxt

Det nya affärslandskapet förändrar perspektivet på var och hur tillväxt skapas. MTC bjuder in till ett projekt med företag
Läs mer