Inköpsforskning, ett nytt nationellt center

MTC är plattformen för ett nytt center kring inköpsforskning. Akademiskt ansvariga för forskningsverksamheten är Professor Hans Kjellberg och Professor Per Andersson, båda vid Institutionen för Marknadsföring och Strategi vid Handelshögskolan i Stockholm.

”Satsningen på ett nationellt center för inköpsforskning är mycket spännande och ligger väl i tiden. Vi ser initiativet som en bra möjlighet för oss att bygga upp ny kompetens inom inköpsområdet, ett ämne som ligger oss extra varmt om hjärtat då Institutionen för Marknadsföring och Strategi vid Handelshögskolan i Stockholm en gång i tiden hade Sveriges första professur inom inköpsforskning. Både hållbarhet och digitalisering är dessutom prioriterade forskningsområden hos oss och har en direkt koppling till inköp. Att lyckas med hållbara inköp kommer till exempel att ha en mycket stor effekt på de flesta företags totala hållbarhetsprofil”, säger Hans Kjellberg, Chef för Institutionen för Marknadsföring och Strategi.

”Vid Institutionen har vi sedan många år bedrivit forskning om digitaliseringens effekter på affärsutveckling, affärsmodeller och organisering. Med ett nytt nationellt center för inköp ser vi stora möjligheter att koppla samman denna forskning med inköp. Ett framgångsrikt utnyttjande av den pågående digitaliseringen erbjuder nya källor till konkurrenskraft. Vi kan se hur nya digitala teknologier såsom artificiell intelligens på bred front börjar förändra förutsättningarna för inköp. Ett nytt center för inköp kan bli en central nod för att utveckla viktig, ny kunskap om digitaliseringens effekter”, säger Per Andersson, professor vid Institutionen för Marknadsföring och Strategi.

Nytt nationellt center för inköpsforskning

EFFSO Group AB stödjer nationellt center för inköpsforskning
För att främja utvecklingen på inköpsområdet, med särskilt fokus på digitalisering och hållbarhet, har EFFSO Group AB beslutat att genom en donation stödja bildandet av ett nationellt center för inköpsforskning. Verksamheten kommer att bedrivas inom stiftelsen Marknadstekniskt Centrum som har en 40-årig historia som brygga mellan näringsliv och akademi inom marknadsrelaterade ämnen såsom inköp och försäljning. Syftet är att främja inköpsforskning i Sverige genom att samla forskningsinsatser från olika akademiska institutioner. I ett första steg har samarbeten inletts med Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan. Ambitionen är att fler akademiska institutioner inom landet successivt ska delta i forskningscentrets verksamhet.

”Genom denna donation fortsätter EFFSO Group AB att utveckla svenska inköpsorganisationer, vilket vi har gjort ända sedan starten för 14 år sedan. Personligen brinner jag för den akademiska forskningen som komplement till det ständiga utvecklingsarbete som bedrivs inom näringslivet och inom offentliga organisationer. Jag tror dessutom att inköpsforskning kopplad till hållbarhet och digitalisering kan ge svenska företag en stor och viktig konkurrensfördel. Vi har många starka exportföretag med höga ambitioner inom båda dessa områden och därför är forskning för att skapa en inblick i hur dessa frågor ska drivas ett viktigt komplement”, säger Mattias Hultheimer, koncernchef för EFFSO Group AB.

”Vår donation kommer att säkerställa att vi kan etablera centrets verksamhet med en doktorandtjänst under de kommande tre åren. Samtidigt för vi dialoger med flera av Sveriges ledande företag för att säkerställa ytterligare finansiering och därmed lägga grunden till en betydligt mer omfattande verksamhet. Historiskt sett har andra europeiska länder som t.ex. Nederländerna och Storbritannien varit starkare inom inköpsforskning men jag tror att Sverige har goda förutsättningar att bli ledande på området. Det skulle bidra till ökad konkurrenskraft hos våra företag”, fortsätter Mattias Hultheimer.

Ny styrelse för MTC!

En ny styrelse för stiftelsen är nu invald. Den består av Sven-Anders Stegare, Hans Kjellberg, Per Andersson och Mattias Hultheimer.

Managing Digital Transformation

Nu kan du beställa boken
Managing Digital Transformation

för 275 kr + moms samt porto

Beställ genom att ange din fakturerings- samt leveransadress i ett mail till: info@mtcstiftelsen.se

Progressiv digital utveckling – nytt Vinnova-finansierat projekt

Under drygt ett år framåt kommer MTC, tillsammans med bland annat Handelshögskolan i Stockholm och KTH, driva ett projekt som strävar efter att öka den digitala förändringshastigheten hos organisationer. Detta genom att tydliggöra exempel på hur de tar sig an möjligheterna och hanterar riskerna med en digital omställning. Primärmålgruppen är inte de heldigitaliserade företagen, utan snarare de företag som har eller kommer att ha en stor del av sin verksamhet digitaliserad. Det omfattar både privat och offentlig sektor.

Vi kommer gemensamt sammanställa och ta tillvara på den kunskap som genererats i flera stora projekt om digital innovation och organisation. Utöver det kommer vi att utveckla och testa nya verktyg som möjliggör att flera parter aktivt kan lära sig från hur företag har organiserat sin verksamhet för att nå framgång i digitala satsningar. De interaktiva verktyg som blir resultatet av projektet kommer lyfter fram verkliga case som behandlar de affärsstrategiska utmaningarna med digitalisering.

För att komplettera casen och möjliggöra ökad kunskap om digitalomställning kommer vi under 2017 arbeta fram en antologi med kunskapsinnehåll genererad från forskningsprojekt i framkant. Antologin kommer skrivas för en management-målgrupp. Den kommer innehålla både case och tydliggöra möjliga ageranden för framgångsrik digitalisering. I anslutning till antologin kommer även ett publikt seminarium genomföras.

Uppskattad samverkan IUC och MTC – tjänsteaddering

Under 2016 har MTC varit stödjande till Industrins utvecklingscentra i Jämtland, IUC Z, genom att stödja ett urval av mindre företag i deras omställningsprocess till en mer tjänstebaserad verksamhet. Det första projektet har precis avslutats med ett tydligt värdefullt output hos de deltagande företagen.

Ett av företagen ändrade sin affärsidé under programmet, från enbart tillverkning till att utöver detta addera 4 tjänsteområden. Innan vi nådde slutredovisning hade företaget tjänat 250.000 kr extra på sista raden utan att ha investerat en enda krona i vare sig mer personal eller utrustning.

Projektet har haft tre målsättningar

Öka deltagarnas kunskap om den förändrade marknadslogiken, och att vidga perspektivet på innebörden av förändrade marknadsvillkor.
Öka kunskapen om tjänsteerbjudandets möjligheter och vad som krävs visavi förnyelse i affär och organisation.
Konkretisera strategiska handlingsalternativ och utvecklingsplaner för att utveckla affären mot en högre andel service och tjänster.

En viktig lärdom som processen synliggjorde för respektive företagsverksamhet var att en förändrad marknadslogik öppnar upp för nya tjänster, samt att den även förändrar företagets roll på marknaden. För att företagen ska kunna tillgodogöra sig de nya möjligheterna med digitalisering krävs att de förstår vilka affärslogiker som gäller för olika affärer, tjänster eller erbjudanden och att de kan anpassar sina affärsmodeller till dessa.

Den intressanta samverkan mellan MTC och IUC Z var att utnyttja den tjänstekompetens som forskningen och MTC har genererat under årens lopp genom att sätta den i händerna på mindre företag, som kräver tydlig koppling till affär och realiserbarhet.

För mer information, ta kontakt med Johan Follin
johan.follin@mtcstiftelsen.se
Tel: 070 561 21 20