Inköpsforskning, ett nytt nationellt center

MTC är plattformen för ett nytt center kring inköpsforskning. Akademiskt ansvariga för forskningsverksamheten är Professor Hans Kjellberg och Professor Per Andersson, båda vid Institutionen för Marknadsföring och Strategi vid Handelshögskolan i Stockholm.

”Satsningen på ett nationellt center för inköpsforskning är mycket spännande och ligger väl i tiden. Vi ser initiativet som en bra möjlighet för oss att bygga upp ny kompetens inom inköpsområdet, ett ämne som ligger oss extra varmt om hjärtat då Institutionen för Marknadsföring och Strategi vid Handelshögskolan i Stockholm en gång i tiden hade Sveriges första professur inom inköpsforskning. Både hållbarhet och digitalisering är dessutom prioriterade forskningsområden hos oss och har en direkt koppling till inköp. Att lyckas med hållbara inköp kommer till exempel att ha en mycket stor effekt på de flesta företags totala hållbarhetsprofil”, säger Hans Kjellberg, Chef för Institutionen för Marknadsföring och Strategi.

”Vid Institutionen har vi sedan många år bedrivit forskning om digitaliseringens effekter på affärsutveckling, affärsmodeller och organisering. Med ett nytt nationellt center för inköp ser vi stora möjligheter att koppla samman denna forskning med inköp. Ett framgångsrikt utnyttjande av den pågående digitaliseringen erbjuder nya källor till konkurrenskraft. Vi kan se hur nya digitala teknologier såsom artificiell intelligens på bred front börjar förändra förutsättningarna för inköp. Ett nytt center för inköp kan bli en central nod för att utveckla viktig, ny kunskap om digitaliseringens effekter”, säger Per Andersson, professor vid Institutionen för Marknadsföring och Strategi.

Nytt nationellt center för inköpsforskning

EFFSO Group AB stödjer nationellt center för inköpsforskning
För att främja utvecklingen på inköpsområdet, med särskilt fokus på digitalisering och hållbarhet, har EFFSO Group AB beslutat att genom en donation stödja bildandet av ett nationellt center för inköpsforskning. Verksamheten kommer att bedrivas inom stiftelsen Marknadstekniskt Centrum som har en 40-årig historia som brygga mellan näringsliv och akademi inom marknadsrelaterade ämnen såsom inköp och försäljning. Syftet är att främja inköpsforskning i Sverige genom att samla forskningsinsatser från olika akademiska institutioner. I ett första steg har samarbeten inletts med Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan. Ambitionen är att fler akademiska institutioner inom landet successivt ska delta i forskningscentrets verksamhet.

”Genom denna donation fortsätter EFFSO Group AB att utveckla svenska inköpsorganisationer, vilket vi har gjort ända sedan starten för 14 år sedan. Personligen brinner jag för den akademiska forskningen som komplement till det ständiga utvecklingsarbete som bedrivs inom näringslivet och inom offentliga organisationer. Jag tror dessutom att inköpsforskning kopplad till hållbarhet och digitalisering kan ge svenska företag en stor och viktig konkurrensfördel. Vi har många starka exportföretag med höga ambitioner inom båda dessa områden och därför är forskning för att skapa en inblick i hur dessa frågor ska drivas ett viktigt komplement”, säger Mattias Hultheimer, koncernchef för EFFSO Group AB.

”Vår donation kommer att säkerställa att vi kan etablera centrets verksamhet med en doktorandtjänst under de kommande tre åren. Samtidigt för vi dialoger med flera av Sveriges ledande företag för att säkerställa ytterligare finansiering och därmed lägga grunden till en betydligt mer omfattande verksamhet. Historiskt sett har andra europeiska länder som t.ex. Nederländerna och Storbritannien varit starkare inom inköpsforskning men jag tror att Sverige har goda förutsättningar att bli ledande på området. Det skulle bidra till ökad konkurrenskraft hos våra företag”, fortsätter Mattias Hultheimer.

Ny styrelse för MTC!

En ny styrelse för stiftelsen är nu invald. Den består av Sven-Anders Stegare, Hans Kjellberg, Per Andersson och Mattias Hultheimer.

Managing Digital Transformation

Nu kan du beställa boken
Managing Digital Transformation

för 275 kr + moms samt porto

Beställ genom att ange din fakturerings- samt leveransadress i ett mail till: info@mtcstiftelsen.se

the Digital Change

Just nu pågår arbetet med att producer en bok, samt en publik webbsida kring den stora digitala förändring som pågår. Boken kommer att samla kunskap från en mängd forskare, som belyser olika aspekter på temat. Håll utkik efter lanseringen av webbsidan.

Kunskapsbaserad marknadsföring

Den 1 februari inbjöd MTC tillsammans med Annonsörsföreningen in till ett lunchseminarium om: ”Kunskapsbaserad marknadsföring” med Uppsalaforskarna Leon Caesarius och Jukka Hohenthal. De har släppt en bok i ämnet  i höstas, vi fick på seminariet höra om möjligheter och hinder med att utnyttja dagens digitalisering för att arbeta med större insikt i sin marknadsföring.

 

Projektet ”Analys av Ekosystem med IoT” – halvvägs

Under 2016 har MTC varit delprojektledare för ett par områden i projektet ”Analys av ekosystem inom olika branscher och potential för användning av ´IoT´ för produkter och tjänster” som finansieras av Vinnova genom det strategiska innovationsområdet Internet of Things Sverige. KTH Wireless är huvudprojektledare.

Projektet syftar till att studera ”varför” och ”hur” företag och organisationer satsar på produkter, tjänster och koncept inom Internet of Things. Centrala frågeställningar är: vad driver affären, vilka hinder och vilka värden söker man utifrån det eller de ekosystem man är verksam inom? Som en följd till dessa frågor blir det även aktuellt att analysera; hur man går tillväga, vem samarbetar man med och varför? Det är även intressant att se på hur samverkan sker både mellan aktörer och mellan sektorer.

Inom MTC har vi fokuserat på industriella ekosystem och på området sport och hälsa, där vi förutom KTH samarbetar med bland annat Ericsson, Sandvik och Interactive institute. Exempel på några av de intressanta aspekterna vi processar för närvarande är:

  • Hur företags och organisationers affärsutveckling påverkas av förändringar i olika dimensioner av ett ekosystem. Med olika dimensioner, kan man skilja mellan de politiska, normativa (standards/branschpraxis) och affärsmässiga strukturerna och maktförhållandena?
  • Hur hanterar olika företag; till följd av ökad digitalisering och IoT integration, relationen och konkurrensen mellan styrsystem och produktsystem?
  • I och med att fler lösningar blir del av andras lösningar i samma ekosystem eller i olika ekosystem genom system-of-system är det intressant att se hur företag klarar av att hantera multipla affärsmiljöer och affärslogiker.

Detta projekt planeras att slutföras under första delen av 2017.
För mer information, kontakta Staffan Movin.
Staffan.movin@mtcstiftelsen.se
Tel 070 210 74 95

Skapa kundvärde i Världsklass

Den 17 mars 2016 medverkade MTC med inspirationsföreläsningar kring temat att skapa kundvärde i världsklass. Kring temat spelades det även in korta inslag på video. Några av dem var:

Professor Björn Axelsson, HHS, som pratar om inköp och kundvärde .

Professor Johnny Lind, som tar upp aspekter på Ekonomistyrning och kundrelationer.

Vill du se inläggen, kontakta oss på MTC.

 

Ekosystem för Internet of Things

MTC samverkar med KTH Wireless (Inst för Kommunikationssystem) i ett projekt tillsammans med ett antal företag. Projektet syftar till en analys av ekosystem inom olika branscher, och utreda potentialen för användning av ”IoT” för produkter och tjänster.

MTC Challengegrupper

Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC

MTC överlåter Challengegrupperna till KTH Executive School

Stiftelsen MTC överlät per 1 januari 2016 sina Challengegrupper till KTH Executive School. Det genom att KTH Executive School förvärvat MTC i Stockholm AB. Bolaget innehöll vid förvärvet endast Challengegrupperna, inklusive de medarbetare, som för närvarande arbetar med dessa för MTC.

Föreståndaren för Stiftelsen MTC, Staffan Movin, kvarstår i stiftelsen, och kommer under kommande år  även att använda en del av sin tid för att arbeta med Challengegrupperna  när dessa drivs i regi av KTH Executive School . Övrig verksamhet i Stiftelsen MTC påverkas inte av överlåtelsen.

– MTCstiftelsens styrelse är mycket nöjd med att KTH Executive School har intresse av att överta Challengegrupperna, dels genom att överta pågående grupper och dels genom att utveckla Challengegrupperna vidare, säger MTC-styrelsens ordförande Roland Fahlin. Vi har överenskommit att KTH Executive School får använda MTC:s varumärke även fortsättningsvis på den verksamheten så länge den bedrivs i linje med stiftelsens ändamål.

– Challengegrupperna kommer att kunna utvecklas positivt i regi av KTH Executive School , säger stiftelsens föreståndare Staffan Movin. Stiftelsen MTC har begränsade möjligheter att fånga upp hela potentialen i Challengegrupperna och där kan KTH Executive School erbjuda en bra möjlighet till utveckling, samtidigt som jag tror att grupperna kan innebära en bra möjlighet även för KTH Executive Schools egen utveckling.
————————————————————————————————
Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC, bildades på 70-talet och har som huvudsaklig uppgift att stödja och medverka i interaktion mellan näringsliv och akademi inom marknadsföringsområdet. Det sker genom att initiera och medverka i forskning och aktiviteter för att sprida forskningsresultat.

 KTH Executive School är Kungl Tekniska Högskolans vidareutbildning av chefer.

Challengegrupperna är en metod att sammanföra nyckelpersoner i ett antal företag för att i en form av projektarbete analysera och utveckla specifika frågor för företagens/branschens utveckling. Det sker genom medverkan av akademiker som ligger långt framme i relaterade forskningsområden. För närvarande är 12 grupper aktiva eller i uppstart.